obec-logo

ระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์

UDN3 Single Sign-On

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


  เข้าสู่ระบบด้วย ThaiD (ไทยดี)

หรือ เข้าสู่ระบบด้วยช่องทางสำรอง
   เข้าสู่ระบบด้วย Line ID

ฉันยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการตาม ข้อตกลงการใช้บริการ

Version : 2.0.06-SNAPSHOT, Build : 20230510194220

PolicyTerms